Monica Vasilescu

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au finalizat motivarea deciziei de condamnare a liderului PSD, Liviu Dragnea, la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman. Magistrații au arătat că, prin influenţă şi putere, Dragnea a determinat-o pe fosta directoare a DGASPC – Floarea Alesu să săvârşească infracţiunea de abuz în serviciu.

Gradul de pericol social al faptelor este relevat de modul în care funcţionari din cadrul instituţiilor publice, încălcându-şi obligaţiile de serviciu, acceptă să săvârşească fapte de natură penală sub diferite pretexte, lăsându-se influenţaţi şi intimidaţi de modul în care un preşedinte de Consiliu Judeţean înţelege să-şi exercite autoritatea, puterea şi influenţa în scopuri nelegale. Mai presus de orice calificări juridice ale împrejurărilor comiterii faptelor, Înalta Curte, în opinie majoritară, remarcă încălcarea unor principii care guvernează activitatea unui funcţionar ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei instituţii publice: integritatea, demnitatea, legalitatea, responsabilitatea, buna-credinţă, onestitatea, transparenţa, corectitudinea, credibilitatea, exercitarea onorabilă, corectă şi corespunzătoare a funcţiilor publice. Nerespectarea imputabilă a acestor principii atrage consecinţe negative în bunul mers al instituţiei din care funcţionarul face parte. Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică (în speţă inculpatul Dragnea Nicolae Liviu), dar şi cele cu funcţii de conducere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor instituţii publice au obligaţia de a-şi îndeplini îndatoririle ce le revin în exercitarea funcţiilor, atribuţiilor sau însărcinărilor încredinţate, cu respectarea strictă a legilor şi a normelor de conduită profesională, să asigure ocrotirea şi realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor fără să se folosească de funcţiile, atribuţiile şi însărcinările primite, pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Or, inculpatul Dragnea Nicolae Liviu, prin instigarea inculpatei Alesu Floarea de a-şi încălca atribuţiile de serviciu, în sensul menţinerii în funcţie acelor două angajate, Botorogeanu Adriana şi Stoica Anisa Niculina, cunoscând că acestea nu se prezintă la serviciu şi îşi încalcă atribuţiile de serviciu prevăzute în contractul individual de muncă și fişa postului, nu a făcut decât să adopte o conduită nelegală, antisocială şi imorală, în dezacord cu rangul demnităţii publice deţinute, cu gradul de reprezentare şi cu încrederea oferită de cetăţeni în procesul electoral, fapt care a condus la o atingere a prestigiului funcţiei exercitate şi a bunei desfăşurări a relaţiilor sociale din cadrul instituţiilor publice. Inculpaţii Alesu Floarea, Miloş Rodica, Şefu Olguţa, Marineci Ionel, Balaban Constantin Claudiu, Marica Valentina, Prodana (Dragnea) Bombonica, Gheorghe Nicuşor, persoane cu funcţii de conducere în cadrul D.G.A.S.P.C Teleorman, prin activitatea lor (neluarea niciunei măsuri în vederea sancţionării disciplinare a celor două angajate, Botorogeanu Adriana şi Stoica Anisa Niculina, ca urmare a neprezentării la serviciu şi a neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu, îndeplinirea unor acte cu încălcarea, în principal, a Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, și anume emiterea unor decizii de promovare, întocmirea rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale a inculpatelor Botorogeanu Adriana și Stoica Anisa Niculina, prin care s-a creat aparența că cele două inculpate s-au prezentat la locul de muncă, fapte care au fost de natură să aducă acestora avantaje patrimoniale necuvenite, respectiv plata drepturilor salariale, precum şi operarea în carnetul de muncă a vechimii în muncă) au adus atingere bunului mers al instituţiei publice, drepturilor şi intereselor celorlalţi angajaţi care îşi îndeplineau atribuţiile de serviciu, cu corectitudine şi onestitate. De asemenea, inculpatele Botorogeanu Adriana şi Stoica Anisa Niculina au susţinut demersul inculpaţilor din prezenta cauză şi, deşi nu s-au prezentat la serviciu şi nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute în contractul individual de muncă şi fişa postului pentru o perioadă de aproape 7 ani în cazul primei inculpate, respectiv 4 ani și 7 luni în cazul celei de-a doua inculpate, au încasat drepturi salariale necuvenite, girând o activitate nelegală. Pregătirea inculpaţilor presupunea o bună cunoaştere, aplicare şi respectare a dispoziţiilor legale, conştientizarea importanţei deosebite a valorilor sociale periclitate şi vătămate, cât şi starea de pericol creată. Încălcarea de către funcţionarii unei instituţii publice a dispoziţiilor legale ce reglementează atribuţiile de serviciu care privesc supravegherea modului în care angajaţii din subordine îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu, a celor referitoare la sesizarea abaterilor disciplinare şi aplicarea sancţiunilor disciplinare, conferă faptelor un grad ridicat de pericol social.
Atribuţiile funcţiilor de director executiv, director adjunct, director general, şef compartimente, şef complex, nu pot fi exercitate discreţionar, după bunul plac al celor care exercită această funcţie. Există dispoziţii legale, reglementări interne şi principii care nu trebuie să fie ignorate. Nu te poţi disculpabiliza şi nici nu poţi justifica un demers în exercitarea atribuţiilor de serviciu, realizat prin nerespectarea dispoziţiilor legale, prin faptul că îţi „era frică să nu-ţi pierzi locul de muncă” ori„
să nu fii sancţionat disciplinar” deoarece erai subordonat preşedintelui Consiliului Judeţean, iar acesta avea atribuţii de a te revoca sau de a te numi în funcţie şi, în aceste împrejurări, nu puteai adopta o altă conduită. Practic, inculpaţii nu şi-au asumat responsabilitatea faptelor şi au invocat diferite cauze de înlăturare a caracterului penal al acestora, lipsite însă de suport probator. Relativ la circumstanţele personale ale inculpaţilor din prezenta cauză instanţa reţine că aceştia nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale (cu excepţia inculpaţilor Alesu Floarea şi Dragnea Nicolae Liviu), au studii superioare, provin din familii organizate, au recunoscut, în general, situaţia de fapt (cu excepţia inculpaţilor Dragnea Nicolae Liviu, Şefu Olguţa şi Miloş Rodica), încercând să-şi diminueze răspunderea pentru activitatea infracţională, dovedită prin probele administrate.
Referitor la reţinerea unor circumstanţe atenuante, instanţa subliniază că recunoaşterea anumitor împrejurări drept circumstanţe atenuante judiciare nu este posibilă decât dacă împrejurările luate în considerare reduc în asemenea manieră gravitatea faptei în ansamblul său sau caracterizează favorabil persoana făptuitorului, încât numai aplicarea unei pedepse sub minimul special se
învederează a satisface, în concret, imperativul justei individualizări. Or, în cauză, având în vedere atitudinea procesuală avută pe parcursul procesului, declaraţiile constante care au contribuit la aflarea adevărului, Înalta Curte, situaţia personală, în opinie majoritară, apreciază că se impune a fi reţinute circumstanţele atenuante personale, prevăzute de art.74 alin.(2) din Codul penal 1969 doar pentru inculpaţii Alesu Floarea, Gheorghe Nicuşor şi Stoica Anisa Niculina. În ceea ce-i priveşte pe ceilalţi inculpaţi, având în vedere atitudinea procesuală, modalitatea de săvârşire a faptei, consecinţele acesteia, nu se justifică reţinerea circumstanţelor atenuante.
Înalta Curte apreciază că, în prezenta cauză, a fost respectat standardul utilizat de instanţă în aplicarea principiului de apreciere a probelor, prevăzut de art.103 alin.1 Cod procedură penală, constând în dovedirea vinovăţiei inculpaţilor dincolo de orice dubiu rezonabil, în urma evaluării coroborate a tuturor mijloacelor de probă a căror veridicitate a fost reținută şi a înlăturării
motivate a celorlalte mijloace de probă. Aşadar, constatând, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpaţi îi va condamna astfel pe
inculpaţii:
Alesu Floarea la pedeapsa principală de 1 an și 6 luni închisoare pentru pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, prev. de art. art.132 din Legea 319 nr.78/2000 rap. la art.248 din Codul penal 1969 cu aplic. art.74 alin.(2)-art.76 alin.1 lit.c) și cu aplic. art.5 din Codul penal şi la pedeapsa de 5 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de fals intelectual prev.de art.289 din Codul penal 1969 cu aplic. art.74 alin.(2)–art.76 alin.(1) lit.e) C.pen. 1969 și cu aplic. art.5
din Codul penal. Inculpata a recunoscut săvârşirea faptelor, însă şi-a justificat activitatea infracţională prin prisma obligaţiilor de serviciu pe care le avea şi de teama unei sancţiuni disciplinare, este cunoscută cu antecedente penale, are o vârstă înaintată şi o stare de sănătate precară, nu a făcut eforturi pentru recuperarea prejudiciului, are studii superioare şi o familie organizată.
Miloş Rodica la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu prev. de art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.248 din Codul penal 1969 cu aplic. art.5 din Codul penal. Inculpata nu a recunoscut săvârşirea faptelor, nu este cunoscută cu antecedente penale, are studii superioare, un copil în întreţinere, nu a făcut eforturi pentru recuperarea prejudiciului.
Șefu Olguţa la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu prev. de art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.248 din Codul penal 1969 cu aplic. art.5 din Codul penal şi la pedeapsa principală de 1 an închisoare pentru comiterea infracțiunii de fals intelectual prev. de art.289 din Codul penal 1969 cu aplic. art.5 din Codul penal. Inculpata
a considerat că nu este vinovată de săvârşirea faptelor, nu este cunoscută cu antecedente penale,
nu a făcut eforturi pentru recuperarea prejudiciului, are o familie organizată.
Marineci Ionel la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu prev. de art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.248 din Codul penal 1969 cu aplic. art.5 din Codul penal. Inculpatul s-a considerat nevinovat, susţinând că nu a avut cunoştinţă că cele
două angajate nu se prezentau la serviciu, este la primul conflict cu legea penală, are o vârstă
înaintată, nu a făcut eforturi pentru recuperarea prejudiciului.
Marica Valentina Mirela la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu prev. de art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.248 din Codul penal 1969 cu aplic. art.5 din Codul penal. Inculpata a recunoscut situaţia de fapt, însă a considerat că nu se face vinovată de săvârşirea infracţiunilor, nu e cunoscută cu antecedente penale, are studii superioare, o familie organizată, nu a făcut eforturi pentru recuperarea prejudiciului.
Prodana (fostă Dragnea) Bombonica: În baza art.396 alin.(6) rap. la art.16 alin.1 lit.h) din Codul de procedură penală cu referire la art.74 ind.1 din Codul penal 1969 și art.5 din Codul penal, va înceta procesul penal pornit împotriva inculpatei PRODANA (fostă DRAGNEA) BOMBONICA pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu prev. de art. 132 din Legea nr.78/2000
rap. la art.248 din Codul penal 1969 cu aplic. art.5 din Codul penal. sancțiunea administrativă a amenzii în cuantum de 1.000 lei. Inculpata s-a prevalat de dreptul la tăcere pe tot parcursul procesului, nu e cunoscută cu antecedente penale, are studii superioare şi a achitat o p
arte din prejudiciu.
Balaban Constantin Claudiu la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu prev. de art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.248 din Codul penal 1969 cu aplic. art.5 din Codul penal şi la pedeapsa principală de 1 an închisoare pentru comiterea infracțiunii de fals intelectual prev. de art.289 din Codul penal 1969, cu aplicarea art.5 din Codul penal. Inculpatul a susţinut că a săvârşit fapta fiind constrâns de inculpata Alesu
Floarea, nu e cunoscut cu antecedente penale, a dat declaraţii atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul judecăţii, are studii superioare.
Gheorghe Nicuşor la pedeapsa principală de 1 an închisoare pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, prev. de art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.248 din Codul penal 1969 cu aplic. art.74 alin.(2) – art.76 alin.1 lit.d) și cu aplic. art.396 alin. (10) din Codul de procedură penală, art.5 din Codul penal şi la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de fals intelectual prev.de art.289 din Codul penal 1969 cu aplic. art.74 alin.(2)–art.76 alin.1 lit.d) C.pen. 1969 și cu aplic. art.396 alin. (10) din Codul de procedură penală, art.5 din Codul penal. Inculpatul a avut
o atitudine sinceră, a cooperat cu organele de urmărire penală, s-a prevalat de procedura simplificată, are studii superioare, nu e cunoscut cu antcedente penale, are o familie organizată.
Stoica Anisa Niculina la pedepsa principală de 3 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de fals intelectual sub forma complicității, prev. de art.26 din Codul penal 1969 rap. la art.289 din Codul penal 1969 cu aplic. art.74 alin.2 – art.76 alin.1 lit.e) din Codul penal 1969, art.5 din Codul penal și ar t.396 alin.10 din Codul de procedură penală şi la pedeapsa principală de 1 an închisoare,
pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu sub forma complicității, prev. de art.26 din Codul penal 1969 rap. la art.13 ind. 2 din Legea nr.78/2000 în referire la art.248 din Codul penal 1969 cu aplic. art.74 alin.(2)-art.76 alin.(1) lit.d) din Codul penal 1969, art.5 din Codul penal și art.396 alin. (10) din Codul de procedură penală. Inculpata a avut o atitudine sinceră, a cooperat cu organele
de urmărire penală, s-a prevalat de procedura simplificată în cursul judecăţii, are în întreţinere un copil minor.
Botorogeanu Adriana la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu sub forma complicității, prev. de art.26 din Codul penal 1969 rap. la art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 în referire la art.248 din Codul penal1969 cu aplic. art.5 din Codul penal și art.396 alin.(10) din Codul de procedură penală şi la pedepsa principală de 1 an închisoare pentru
comiterea infracțiunii de fals intelectual sub forma complicității, prev. de art.26 din Codul penal 1969 rap. la art.289 din Codul penal 1969 cu aplic. art.5 din Codul penal și art.396 alin.10 din Codul de procedură penală. Inculpata a dat o singură declaraţie în cursul urmăririi penale, s-a prevalat de dreptul la tăcere în cursul cercetării judecătoreşti şi a solicitat aplicarea procedurii simplificate.
Dragnea Nicolae Liviu la pedeapsa principală de 3 ani și 6 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu sub forma instigării, prev.de art.25 din Codul penal 1969 rap. la art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 în referire la art.248 din Codul penal 1969 cu aplic. art.5 din Codul penal. Inculpatul a dat declaraţie în cursul cercetării judecătoreşti, nu a recunoscut săvârşirea faptelor, este cunoscut cu antecedente penale, are studii superioare. Pedepsele aplicate inculpaţilor, în cuantumul precizat, sunt de natură să asigure atingerea scopului preventiv sancţionator al pedepsei şi să fundamenteze proporţionalitatea între scopul reeducării inculpaţilor şi aşteptările sociale faţă de actul de justiţie realizat sub aspectul ordinii de drept încălcate.

Comments are closed.